Splošni pogoji Wirecard Bank AG za Darilno kartico Lidl

1. Splošne informacije o Wirecard Bank AG, Uporaba Splošnih pogojev, Uporaba kartice s storitvijo elektronskega denarja

Določbe teh Splošnih pogojev pogodbe (»Splošni pogoji«) se uporabljajo za elektronski denar, izdan v obliki Darilne kartice Lidl (»Kartica«), s strani Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Nemčija (»Banka«), ki je vpisana v poslovnem registru pri okrajnem sodišču v Münchnu pod registrsko številko družbe HRB 161178. Banka je finančna institucija, ki sprejema depozite, z dovoljenjem in pod nadzorom nemškega Zveznega Inštituta za nadzor Finančnih storitev (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, “BaFin”), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, pri katerem je registrirana pod št. 117969.

1.1. Za nakup in uporabo Kartice, kakor tudi načini za unovčenje elektronskega denarja, ki je shranjen na njej, se uporabljajo ti Splošni pogoji, ki predstavljajo dogovor med Banko in imentikom Kartice ("Imetnik kartice"). Pogodba je zapisana v slovenskem jeziku. Z nakupom in/ali uporabo Kartice Imetnik kartice soglaša s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji so kadarkoli na voljo za vpogled v vseh podružnicah trgovine Lidl, poleg tega jih je Banka tudi objavila na spletni povezavi www.wirecardbank.de/lidl/si (“Spletna stran Banke"). Imetnik kartice lahko kadarkoli ob nakupu Kartice zahteva kopijo Splošnih pogojev in si jih lahko tudi kadarkoli prenese s Spletne strani Banke www.wirecardbank.de/lidl/si.

1.2. Spremembe teh Splošnih pogojev bodo objavljene na Spletni strani Banke 2 meseca preden stopijo v veljavo. Imetnik kartice mora redno spremljati Spletno stran Banke, če je prišlo do kakšnih sprememb. Če Imetnik kartice ne nasprotuje spremembam v 2 mesecih po objavi na Spletni strani Banke, se te spremembe štejejo za odobrene s strani Imetnika kartice in postanejo sestavni del pogodbe. Če je Imetnik kartice s tako spremembo postavljen v občutno slabši položaj, je upravičen takoj odpovedati pogodbo. Za več informacij se prosim obrnite na 5. Poglavje: "Trajanje pogodbe, Prenehanje pogodbe". V tem primeru se Imetniku kartice ne bo zaračunalo nadomestilo ob izplačilu.

1.3. V zvezi z elektronskim denarjem na Kartici se uporabljajo izključno ti Splošni pogoji. Tak elektronski denar pripada izključno osebi, ki ima Kartico v posesti. Preprodajanje Kartice je prepovedano. Prav tako je prepovedan kakršenkoli drugačen odplačen prenos Kartice na koga drugega.

1.4. Kartica se lahko uporablja izključno za plačila opisana v teh Splošnih pogojih.

1.5. V teh splošnih pogojih se izraza "vi" in "vaš" nanašata na Imetnika kartice. "Mi", "nas" in "naš" pa na Banko, kar vključuje tudi podružnice iz skupine in povezane agente.

2. Uporaba Kartice, Točke sprejema

2.1. Kartica se lahko uporabi za plačila v vseh Lidl-ovih poslovalnicah v Sloveniji (“Točke sprejema”). Kartice ni mogoče uporabiti nikjer drugje ali na kakršenkoli drugačen način (npr. na bankomatih).

2.2. Do skupne vrednosti dobroimetja, lahko uporabljate Kartico za plačilo na vseh Točkah sprejema tako pogosto kot želite.

2.3. Dobroimetje na Kartici se ne obrestuje.

2.4. Banka ne prevzema nobenega jamstva, da je plačilo s Kartico možno na vseh Točkah sprejema in vedno.

2.5. Vaše dobroimetje na Kartici lahko kadarkoli preverite na Spletni strani Banke z vnosom številke kartice (“Preverjanje dobroimetja”).

2.6. Če menite, da je vaša Kartica poškodovana, nas morate o tem takoj obvestiti s klicem na +386 (0)80 70 60 ali z e-poštnim sporočilom na infofon@lidl.si. Če se poškodbe ne da odpraviti, vam bomo izdali novo Kartico z višino preostalega dobroimetja.

2.7. Pod naslednjimi pogoji lahko na Točki sprejema zavrnemo transakcijo s Kartico:

2.7.1. če obstaja utemeljen sum, da bo izvedeno plačilo predstavljalo kaznivo dejanje ali je prepovedano po veljavnih predpisih o preprečevanju pranja denarja

2.7.2. če je Kartica blokirana; ali

2.7.3. če dobroimetje na Kartici ne zadostuje za plačilo želenega zneska.

V primeru zavrnitve boste med postopkom plačila takoj obveščeni, da plačilo ni bilo izvedeno.

3. Nadomestila

3.1. Za izvedbo plačila in za preverjanje stanja na Kartici se nadomestila ne zaračunajo. Ne glede na navedeno pa se zaračunajo naslednja nadomestila:

3.1.1. Nadomestilo ob izplačilu: Obveznost plačila nadomestila v višini 7,50 EUR v skladu s točko 4.3 nastane ob vsakokratni prošnji za izplačilo celotnega ali delnega dobroimetja naloženega na vaši Kartici. (glej 4. Poglavje spodaj: "Pravica do izplačila")

3.1.2. Mesečno obveznostno nadomestilo: Po poteku treh let od datuma aktivacije vaše Kartice, vam bomo zaračunali nadomestilo v višini 0,50 EUR na mesec za upravljanje s preostalim dobroimetjem na Kartici. To nadomestilo bo odtegnjeno neposredno od dobroimetja na vaši Kartici.

3.2. V primeru, da se bomo odločili povišati nadomestila ali uvesti nova nadomestila bomo to objavili na Spletni strani Banke vsaj 2 meseca pred začetkom veljavnosti sprememb. V tem primeru boste v roku 2 mesecev upravičeni podati obvestilo, da odpovedujete vašo Kartico. Za nadaljnje informacije se prosim obrnite na 5. Poglavje: "Trajanje pogodbe, Prenehanje pogodbe". V tem primeru se vam ne bo zaračunalo nadomestilo ob izplačilu.

4. Pravica do izplačila

4.1. Izplačilo dobroimetja na vaši Kartici lahko zahtevate kadarkoli. Prošnja za izplačilo mora biti posredovana s klicem na telefonsko številko +386 (0)80 70 60 ali poslana preko elektronske pošte na infofon@lildl.si.

4.2. Preden se lahko izvede izplačilo, nam mora biti posredovana številka vaše Kartice, obstoječe stanje na Kartici, vaše polno ime in priimek, vaš naslov elektronske pošte, vaša telefonska številka, vaši popolni bančni podatki in poslati nam morate čitljivo kopijo vašega uradnega identifikacijskega dokumenta in Kartice. Zaradi zakonskih zahtev bomo pred izvedbo izplačila od vas morda zahtevali nadaljnje podatke.

4.3. Preostanka dobroimetja na Kartici ni možno izplačati v gotovini. Izplačilo preostanka dobroimetja na Kartici se izvede izključno z nakazilom zneska na bančni račun odprt na vaše ime pri finančni instituciji za sprejemanje depozitov s sedežem v Sloveniji ali drugi državi podpisnici Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.

4.4. Izplačilo dobroimetja na računu ni omejeno z minimalnim zneskom; vendar pa se unovčenje tega dobroimetja lahko zahteva samo, če ta vsota ni blokirana za plačila, ki so bila že odobrena in ni potrebna za pokritje nadomestila za izplačilo ali drugih dolgovanih nadomestil.

4.5. Za izvedbo izplačila bomo v naslednjih primerih zaračunali nadomestilo za izplačilo (glej točko 3.1.1. zgoraj):

· Če zahtevate izplačilo pred iztekom pogodbe;

· Če zahtevate izplačilo več kot eno leto po izteku pogodbe.

4.6. Določbe te pogodbe, ki nas upravičujejo zaračunati nadomestilo za izplačila po prenehanju pogodbe, ostanejo v veljavi tudi po prenehanju te pogodbe.

5. Trajanje pogodbe, Prenehanje Pogodbe

5.1. Pogodba o Kartici je sklenjena za nedoločen čas in ostane v veljavi dokler ni odpovedana na enega od naslednjih načinov:

5.1.1. Kadarkoli ste upravičeni odpovedati pogodbo z nami, s takojšnjim učinkom.

5.1.2. Upravičeni smo blokirati Kartico ali odpovedati pogodbo z vami, če sumimo da je prišlo do goljufije ali zlorabe, ali če imamo kakršnekoli druge varnostne pomisleke oziroma, če nam tako nalaga zakon.

5.2. Ko pogodba preneha, vam bomo izplačali celotno dobroimetje, ki je še na vaši Kartici, vse v skladu z navodili in določili, kot so zapisana v 4. Poglavju: "Pravica do izplačila".

5.3. Če je podana odpoved pogodbe, bomo Kartico nemudoma blokirali in nadaljnja uporaba ne bo več mogoča.

6. Zahteve po skrbnem ravnanju, Varnost Kartice

6.1. Vašo Kartico ste dolžni hraniti na varnem mestu in jo zaščititi pred dostopom s strani nepooblaščenih tretjih oseb.

6.2. S Kartico je treba ravnati kot z gotovino. Če je Kartica izgubljena, ukradena ali zlorabljena, je vaša odgovornost omejena višino obstoječega dobroimetja, ki ga imate na Kartici in Banka nima nobene obveznosti, da bi vam ta znesek nadomestila.

6.3. Razen v primeru suma goljufije ali velike malomarnosti z vaše strani in pod pogojem, da ste nam izgubo ali krajo svoje Kartice pravočasno sporočili (skupaj s predložitvijo dokaza o nakupu in številko Kartice), tako da je lahko blokirana preden je uporabljena, vam bomo priskrbeli novo Kartico z dobroimetjem, ki je bil na blokirani Kartice, ki odtlej ne bo več delovala.

6.4. Če in v kolikor nas o kraji kartice pravočasno ne obvestite, ne odgovarjamo za nobeno izgubo dobroimetja na vaši Kartici.

6.5. Preden izdamo novo Kartico, nam morate predložiti dokaz o nakupu ukradene / zlorabljene Kartice. Poleg tega nam morate, v primeru, da je bila Kartica ukradena, poslati številko policijskega spira, ki ga je izdala policijska enota, kateri je bila tatvina prijavljena.

7. Pritožbe

7.1. Če ste na splošno nezadovoljni z vašo Kartico ali z načinom izvedbe naših storitev, nas prosimo obvestite z elektronskim sporočilom na infofon@lidl.si. Vsaka pritožba bo obravnavana hitro.

7.2. Varuh zasebnih bank je lahko poklican k reševanju kakršnihkoli sporov z Banko. Več podrobnosti je navedenih v "Pravilih postopka za reševanje potrošniških pritožb v nemškem bančnem sektorju" (Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe), ki vam ga lahko priskrbimo na vašo zahtevo ali ga pridobite na internetu bankenverband.de. Pritožbe je potrebno poslati v pisni obliki na:

Bundesverband deutscher Banken e. V.
Kundenbeschwerdestelle (oddelek za pritožbe strank)
Postfach 04 03 07
10062 Berlin

Nemčija

7.3. Poleg navedenega, lahko domnevne kršitve prijavite z vložitvijo pisne pritožbe na Banko Slovenije, v kateri pojasnite dejstva zadeve in podlago za pritožbo. Na voljo je tudi izvensodni pritožbeni postopek po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

8. Spori s Točkami sprejema

8.1. Vse spore glede nakupov, ki jih opravite z vašo Kartico, morate razrešiti na tisti Točki sprejema, kjer ste nakup opravili. Mi smo institucija, ki je Kartico, kot načina negotovinskega plačila izdala; zato ne prevzemamo nobene odgovornosti ali garancije za kupljeno blago in storitve.

8.2. Prosimo upoštevajte, da takoj, ko uporabite Kartico, da bi opravili nakup, te transakcije ne moremo več ustaviti ali zadržati postopka plačila.

9. Odgovornost Banke

9.1. Odgovorni smo samo za naklep in hudo malomarnost, kakor tudi za malo malomarnost v primeru kršitve obveznosti, katere izvedba je posebnega pomena za doseganje samega namena pogodbe ("Obveznost bistvenega pomena"). V primerih malomarne kršitve Obveznosti bistvenega pomena, je naša odgovornost omejena na predvidljivo škodo, tipično za tak tip pogodbe. Kadar je naša odgovornost izključena ali omejena, se to nanaša tudi na osebno odgovornost s strani naših zaposlenih, delavcev, osebja, predstavnikov in povezanih agentov.

9.2. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki bi bila posledica višje sile, nemirov, vojne, naravne nesreče ali drugih dogodkov izven našega nadzora.

9.3. Vaša dolžnost je, da nam brez odlašanja takoj prijavite kakršnokoli škodo. Od vas smo upravičeni zahtevati podatke o škodi, ki je ali bi lahko bila relevantna glede na prej navedena pravila o odgovornosti, z namenom, da v najkrajšem možnem času dobimo potrebne podatke, ki nam omogočajo ukrepati v smeri zmanjšanja škode.

10. Politika zasebnosti

Ko je Kartica uporabljana, se vaši osebni podatki lahko zbirajo kolikor je to potrebno za izvedbo storitev, delovanje sistema in zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami. V naši Politiki zasebnosti je razloženo, kako ravnamo z osebnimi podatki naših strank in kako so ti podatki zaščiteni. S tem ko uporabljate storitve v povezavi s to pogodbo, soglašate, da lahko uporabimo te podatke v skladu z našo Politiko zasebnosti. Veljavna Politika zasebnosti je dostopna na: www.wirecardbank.de/lidl/datenschutz.

11. Pravo, ki se uporablja

11.1. Za pogodbo med vami in nami, kot tudi za te Splošne pogoje se uporablja slovensko pravo, za morebitne spore pa so izključno pristojna stvarno pristojna sodišča Republike Slovenije.

11.2. Če je ali postane kakšna določba teh Splošnih pogojev v celoti ali deloma neveljavna, to ne vpliva na veljavnost in uporabljivost ostalih določb teh Splošnih pogojev.

11.3. Za komunikacijo z nami prosimo uporabite našo dežurno telefonsko številko +386 (0)80 70 60 in elektronski naslov infofon@lidl.si.

* Za telefonske klice se uporablja tarifa vašega operaterja za klice v fiksna omrežja v Republiki Sloveniji.

Prenesi SPP