Sąlygos, taikomos Lidl kortelei

1. Bendroji informacija apie „Wirecard Bank AG“ sąlygų taikymą ir galimus e. pinigų kortelės panaudojimo būdus

Šiose bendrosiose sąlygose (toliau – Sąlygos) įtvirtintos nuostatos taikomos elektroniniams pinigams, leidžiamiems UAB „Lidl Lietuva“, juridinio asmens kodas 111791015, adresas Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, Lietuva (toliau - Lidl) kortelės (toliau – Kortelė) forma. Šias korteles išduoda „Wirecard Bank AG“, Einsteinring 35 in 85609 Aschheim, Vokietija (toliau – Bankas), juridinio asmens kodas HRB 161178, registruotas Miuncheno teismo prekybos registre. Bankas yra finansinė įstaiga, užsiimanti indėlių priėmimo veikla. Jai leidimą išdavė ir jos veiklą prižiūri Vokietijos federalinė finansinių paslaugų priežiūros tarnyba (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, toliau – Tarnyba), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bona, juridinio asmens kodas 117969.

1.1 Šios Sąlygos taikomos pirkimams Kortele ir jos naudojimui, taip pat e. pinigų, laikomų Kortelėje, išpirkimui; taip pat šios Sąlygos laikomos Banko ir Kortelės turėtojo (toliau – Kortelės turėtojas) sudaryta sutartimi (toliau – Sutartis). Sutartis sudaryta lietuvių kalba.  Kortelės turėtojas, įsigydamas ir (arba) naudodamasis Kortele, pareiškia išsamiai susipažinęs ir sutinkantis su šiomis Sąlygomis. Pirkėjas turi teisę perduoti Kortelę trečiosioms šalims – galutiniams naudotojams arba ja naudotis pats. Pirkėjas ir (arba) galutinis naudotojas šiose Sąlygose vadinami Kortelės turėtojais. Pirkėjas privalo pranešti galutiniam naudotojui apie šias Sąlygas ir supažindinti galutinį naudotoją su šiomis Sąlygomis ir kita Pirkėjui žinoma reikšminga informacija. Su šiomis Sąlygomis galima be apribojimų susipažinti tiek bet kurioje „Lidl“ parduotuvėje, tiek ir Banko interneto svetainėje, pasirenkant nuorodą į Taisykles adresu: www.wirecardbank.de/lidl/ (toliau – Banko interneto svetainė). Kortelės turėtojas turi teisę bet kuriuo metu pagal pageidavimą ar prieš įsigydamas Kortelę gauti Sąlygų kopiją, be to, Sąlygas galima bet kada parsisiųsti iš Banko interneto svetainės.

1.2 Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ar Banko ir teisėto Lidl atstovo bendradarbiavimo sąlygoms, Bankas turi teisę šias Sąlygas pakeisti. Šių Sąlygų pakeitimai skelbiami Banko interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki įsigaliojimo dienos. Kortelės turėtojams rekomenduojama nuolat pasitikrinti Banko interneto svetainėje dėl galimų Sąlygų pakeitimų. Jei Kortelės turėtojas per 2 mėnesius nuo Sąlygų pakeitimų paskelbimo Banko interneto svetainėje dienos nepareiškia prieštaravimų, laikoma, kad Kortelės turėtojas su šiais pakeitimais sutinka ir šie pakeitimai tampa sudėtine Sutarties dalimi. Jei tokie pakeitimai yra iš esmės nenaudingi Kortelės turėtojui, jis turi teisę iš anksto nepranešęs nutraukti šią Sutartį. Išsamesnės informacijos ieškokite 5 dalyje „Sutarties terminas ir Sutarties nutraukimas“. Tokiu atveju Kortelės turėtojui išpirkimo mokestis netaikomas.

1.3 Kortelėje laikomiems e. pinigams išimtinai taikomos šios Sąlygos. Šie e. pinigai yra išimtinė Kortelės turėtojo nuosavybė. Draudžiama Kortelę perparduoti ar kitais pagrindais ją atlygintinai perleisti.

1.4 Kortelė skirta išimtinai atsiskaitymams pagal šias Sąlygas.

1.5 Šiose Sąlygose žodžiai „jūs“ arba „jūsų“ taikomi Kortelės turėtojui.
Žodžiai „mes“, „mus“ arba „mūsų“ taikomi Bankui, įskaitant grupei priklausančius filialus ir netiesioginius atstovus.

2. Kortelės naudojimas ir priėmimo vietos

2.1. Kortele leidžiama atsiskaityti tik Lietuvoje veikiančiose „Lidl“ parduotuvėse (toliau – Priėmimo vietos). Kortele draudžiama naudotis kitose vietose ar kitais būdais (pvz., užsienyje veikiančiose Lidl parduotuvėse, ne Lidl parduotuvėse, bankuose, bankomatuose ar grynųjų pinigų išdavimo vietose).

2.2. Kortelės kaina atitinka Kortelėje esančią e. pinigų sumą. Atsiskaitymų Kortele Priėmimo vietose skaičius, neviršijant bendros sumos, neribojamas.

2.3. Kortelėje laikomi pinigai eurais. Už Kortelėje esantį pinigų likutį palūkanos nemokamos. Kortelėje laikoma pinigų suma negali būti padidinta ar kitaip papildyta. Pinigai iš Kortelės sąskaitos neišduodami nei Priėmimo vietose, nei Banke. Keliose Kortelėse laikomos pinigų sumos nesumuojamos.

2.4. Bankas negarantuoja, kad Kortele pavyks atsiskaityti visose Priėmimo vietose ir bet kuriuo metu.

2.5. Kortelėje esančių pinigų likutį galite bet kuriuo metu pasitikrinti Banko interneto svetainėje, suvedę Kortelės numerį (toliau – Likučio patikrinimas).

2.6. Jei manote, kad Kortelė tinkamai neveikia, prašome apie tai nedelsiant pranešti mums nemokamu telefonu +370 800 100 11 nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00–18.00 val. arba el. paštu info@lidl.lt. Jei sutrikimo pašalinti nepavyks, išduosime jums naują Kortelę su ankstesnėje Kortelėje buvusį likutį atitinkančia suma.  

2.7. Šiomis Sąlygomis galime atsisakyti vykdyti mokėjimo operaciją Kortele bet kurioje Priėmimo vietoje:

2.7.1. esant pagrįstiems įtarimams, kad mokėjimo operacija gali būti susijusi su nusikalstama veika arba bet kokiu kovos su pinigų plovimu teisės aktų pažeidimu;

2.7.2. jei Kortelė yra blokuota, tinkamai neveikia ar sugenda; arba

2.7.3. jei Kortelėje esančio likučio nepakanka norimai sumai sumokėti, o Kortelės turėtojas skirtumo nepadengia kitomis atsiskaitymo priemonėmis (kredito ar debeto kortele arba grynaisiais pinigais).

2.8. Apie atsisakymą jūs būsite nedelsiant informuoti mokėjimo operacijos metu, pranešant, kad mokėjimas neįvykdytas.

2.9. Jei Kortelėje esančio likučio nepakanka norimai sumai sumokėti, Kortelės turėtojas turi teisę padengti skirtumą kitomis atsiskaitymo priemonėmis (kredito ar debeto kortele, arba grynaisiais pinigais, su sąlyga, kad Priėmimo vietos operatorius tokią mokėjimo operaciją leidžia.

2.10. Kortele negalima atsiskaityti už alkoholio ar tabako gaminius ar apmokėti bet kokią šių gaminių kainos dalį.

3. Mokesčiai

3.1. Už atsiskaitymus ir Kortelės likučio patikrinimą mokesčiai netaikomi. Tačiau naudojantis Kortele gali būti taikomi šie Kortelės mokesčiai:

3.1.1. Išpirkimo mokestis: vadovaujantis 4.3 straipsniu, nustatomas 7,50 Eur mokestis už prašymą išpirkti visą Kortelės likutį (ar jo dalį) (žr. 4 dalį „Išpirkimo teisė“).

3.1.2. Kortelės administravimo mokestis: praėjus trejiems metams nuo Kortelės aktyvavimo dienos taikysime 0,50 Eur mėnesinį Kortelės likučio administravimo mokestį. Šis mokestis tiesiogiai nuskaičiuojamas nuo jūsų Kortelės likučio.

3.2. Bet koks mokesčių padidinimas ar naujų mokesčių įvedimas skelbiamas Banko interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pakeitimų įsigaliojimo dienos. Jeigu nesutinkate su šiais pakeitimais, jūs turite teisę nutraukti Sutartį, apie tai pranešus Bankui arba Lidl prieš 2 mėnesius. Išsamesnės informacijos ieškokite 5 dalyje, „Sutarties terminas ir Sutarties nutraukimas“. Šiais atvejais išpirkimo mokestis netaikomas.

4. Išpirkimo teisė

4.1. Nors Kortelė negrąžinama ir nekeičiama į pinigus Priėmimo vietose, tačiau galite bet kada kreiptis į Banką arba Lidl dėl Kortelės kredito likučio išpirkimo, sumokėję išpirkimo mokestį pagal 3.1.1 ir 4.5 straipsnius. Šis mokestis tiesiogiai nuskaitomas nuo Kortelėje esančio pinigų likučio. Prašymai išpirkti turi būti pateikti mums telefonu +370 800 100 11 nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00–18.00 val. arba el. paštu info@lidl.lt.

4.2. Jei norite išpirkti Kortelę, privalote mums nurodyti savo Kortelės numerį, Kortelėje esančių pinigų likutį, savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir telefoną bei išsamius savo  banko sąskaitos rekvizitus, taip pat turite atsiųsti mums įskaitomą savo oficialaus asmens tapatybės dokumento ir Kortelės kopiją. Kadangi mes laikomės galiojančių kovos su pinigų plovimu teisės aktų reikalavimų, galime paprašyti pateikti mums išsamesnę informaciją prieš priimdami sprendimą dėl išpirkimo.

4.3. Kortelėje esantis pinigų likutis grynaisiais pinigais neišmokamas. Kortelėje likęs pinigų likutis išperkamas pavedimu į jūsų sąskaitą bet kurioje indėlius priimančiose finansų įstaigose Lietuvoje ar bet kurioje kitoje Europos ekonominės erdvės šalyje. Pinigų likutį Bankas įsipareigoja išpirkti (išmokėti į Kortelės turėtojo sąskaitą) per 21 darbo dieną.

4.4. Galima atsiimti bet kokį Kortelės kredito likutį, tačiau atsiimti lėšas galima tik tuo atveju, jei likutis nėra įšaldytas pagal anksčiau patvirtintus mokėjimo nurodymus ir nėra reikalingas išpirkimo mokesčiui ar kitiems mokesčiams sumokėti. Šalys susitaria, kad Kortelės turėtojui pateikiamas kredito likutis ar faktinis Kortelės likutis įšaldymo metu ir atskaičius šioje dalyje nustatytus mokesčius ir mokėjimus.

4.5. Kortelės turėtojui pateikus prašymą išpirkti kortelėje likusį pinigų likutį, Bankas turi teisę taikyti išpirkimo mokestį šiais atvejais (žr. 3.1.1 straipsnį):

  • jei pareikalaujate išpirkti sumą iki Sutarties termino pabaigos;
  • jei nutraukiate Sutartį iki jos termino pabaigos, išskyrus šių Sąlygų 1.2 straipsnyje nurodytus atvejus.

5. Sutarties terminas ir Sutarties nutraukimas

5.1. Sutartis laikoma sudaryta nuo Kortelės aktyvavimo dienos ir galioja iki kol nėra nutraukiama arba nepasibaigia Sutarties galiojimo terminas (priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau) žemiau nustatytais atvejais:

5.1.1. Jūs turite teisę nutraukti Sutartį apie tai iš anksto nepranešę;

5.1.2. mes turime teisę Kortelę blokuoti arba Sutartį nutraukti, jei įtariame galimą sukčiavimą arba piktnaudžiavimą arba turime kitų abejonių dėl saugumo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais;

5.1.3. Sutartis pasibaigia, jei Kortelėje visai nelieka e. pinigų (0,00 Eur).

5.2. Nutraukus Sutartį Kortelės likutis grąžinamas jums pagal jūsų nurodymus ir 4 dalyje „Išpirkimo teisė“ nustatytus reikalavimus.

5.3. Pranešus apie Sutarties nutraukimą mes nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, Kortelę blokuosime, todėl ja naudotis nebegalėsite. Bankas neatsako už Kortelės likutį nuo pranešimo apie nutraukimą iki Kortelės blokavimo.

6. Atsargumo reikalavimai ir Kortelės saugumas

6.1. Jums tenka pareiga laikyti Kortelę saugioje vietoje ir pasirūpinti, kad ja nepasinaudotų pašaliniai asmenys.

6.2. Kadangi Kortelė nėra individualizuota ir ja galima naudotis be oficialaus ar techninio operacijos patvirtinimo (parašo, PIN kodo ir pan.), jūs Kortelę turite saugoti kaip grynuosius pinigus. Jūsų Kortelę pavogus, pametus ar panaudojus ne pagal paskirtį, jūsų atsakomybė ribojama Kortelėje esančiu kredito likučiu, o Bankas neprivalo Kortelės pakeisti arba atstatyti Kortelės kredito likutį.

6.3. Mes blokuosime prarastą, pavogtą, apgadintą ar neveikiančią Kortelę ir pateiksime jums naują, kurios likutis atitiks prarastos, pavogtos, apgadintos ar neveikiančios Kortelės faktinį likutį jos blokavimo metu, išskyrus atvejus, kai įtariame jus sukčiavus ar pasielgus aplaidžiai, tačiau su sąlyga, kad mums bus laiku pranešta apie prarastą ar pavogtą Kortelę (pateikiant pirkimo įrodymus ir nurodant Kortelės numerį), kad mes galėtume laiku blokuoti Kortelę; taip pat keičiama apgadinta ar tinkamai neveikianti Kortelė.

6.4. Mes neatsakome už bet kokį Kortelės kredito likučio praradimą, jei nepranešate mums apie pavogtą ar prarastą Kortelę.

6.5. Nauja Kortelė išduodama tik pateikus mums pavogtos, prarastos, netinkamai panaudotos, tinkamai neveikiančios ar apgadintos Kortelės įsigijimo įrodymą. Be to, pavogus Kortelę, privalote mums pateikti policijos įstaigos iškeltos bylos dėl Kortelės vagystės numerį.

7. Skundai

7.1. Jei nesate patenkintas Kortele ar mūsų teikiamomis paslaugomis, prašome apie tai mums pranešti el. paštu info@lidl.lt. Mes siekiame operatyviai išnagrinėti visus gautus skundus.

7.2. Kilus bet kokiems ginčams su Banku galima kreiptis į privačių bankų kontrolierių. Išsamesnės informacijos ieškokite „Klientų skundų nagrinėjimo Vokietijos bankų sektoriuje taisyklėse“ (Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe), su kuriomis galima susipažinti pagal pageidavimą arba internete adresu: www.bankenverband.de. Rašytiniai skundai siunčiami adresu:

Bundesverband deutscher Banken e. V.
Kundenbeschwerdestelle
Postfach 04 03 07
10062 Berlynas, Vokietija

7.3. Be to, apie įtariamus pažeidimus galima pranešti Lietuvos Bankui rašytiniu skundu, nurodant aplinkybes ir skundo pagrindą. Taip pat galima pasinaudoti neteismine Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinta procedūra.

8. Ginčai su Priėmimo vietomis

8.1. Privalote bet kokius pasitaikančius ginčus dėl atsiskaitymų Kortele spręsti su atitinkama Priėmimo vieta. Mūsų įstaiga išduoda Korteles, skirtas atsiskaityti negrynaisiais pinigais, todėl neatsakome ir nesuteikiame jokių garantijų už Priėmimo vietose parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas.

8.2. Atkreipiame dėmesį, kad atsiskaičius Kortele nebegalime sustabdyti atitinkamos operacijos, sustabdyti mokėjimo arba grąžinti sumokėtos sumos į Kortelę.

9. Banko atsakomybė

9.1. Mūsų atsakomybė ribojama tyčios, didelio ir nedidelio aplaidumo atvejais, kai neįvykdome pareigų, kurios itin svarbios Sutarties tikslui pasiekti (toliau – Esminė pareiga). Jei dėl neatsargumo neįvykdysime Esminės savo pareigos, mūsų atsakomybė ribojama tipine šiai Sutarčiai būdinga nuostolių suma. Jei mūsų atsakomybė ribojama ar netaikoma, tai galioja ir asmeninei mūsų darbuotojų, atstovų ir netiesioginių atstovų atsakomybei.

9.2. Neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, neramumų, karo veiksmų, stichinių nelaimių ar kitų nuo mūsų valios nepriklausančių aplinkybių.

9.3. Privalote nedelsdami pranešti mums apie bet kokius patirtus nuostolius. Turime teisę prašyti jūsų pateikti mums informaciją apie nuostolius pagal pirmiau minėtas atsakomybę nustatančias taisykles, jei tai reikalinga tam, kad galėtume laiku imtis veiksmų žalai sumažinti. 

10. Privatumo politika

Naudojantis Kortele gali būti renkami jūsų asmens duomenys, jei tai reikalinga paslaugoms teikti, sistemos veiklai užtikrinti ir įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams vykdyti. Privatumo politikoje paaiškinama, kaip tvarkome ir kaip saugome savo klientų asmens duomenis. Naudodamiesi šioje Sutartyje numatytomis paslaugomis, kartu išreiškiate sutikimą mums naudotis šiais duomenimis pagal mūsų privatumo politiką. Galiojanti privatumo politika pateikta interneto svetainėje adresu: www.wirecardbank.de/lidl/lt/privatumopolitika.

11. Taikytina teisė

11.1. Mūsų tarpusavio sudarytai Sutarčiai ir šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos teisė, o bet kokie ginčai galutinai sprendžiami kompetentinguose Lietuvos Respublikos teismuose.

11.2. Ta aplinkybė, kad bet kuri iš šių Sąlygų yra ar pripažįstama negaliojančia (visiškai ar iš dalies), neturi įtakos likusių Sąlygų galiojimui ir taikymui.

11.3. Su mumis susisiekti galite nemokamu telefonu +370 800 100 11 nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00–18.00 val. arba el. paštu info@lidl.lt.

Atsisiųsti bendrąsias sutarties sąlygas