Wirecard Bank AG’s betingelser for Lidl Gavekort

1. Generel information om Wirecard Bank AG, betingelsernes anvendelsesområde, anvendelsesmuligheder for e-penge kort

Bestemmelserne i disse generelle betingelser ("Betingelserne") gælder for elektroniske penge, der er udstedt i form af Lidl Gavekort ("Kort") af Wirecard Bank AG, Einsteinring 35 i 85609 Aschheim, Tyskland ("Bank"), der er registreret som virksomhed nr. HRB 161178 i handelsregisteret ved retten i München. Banken er et pengeinstitut, der modtager indlån, og er autoriseret og under tilsyn af det tyske finanstilsyn (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin"), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, hvor det har registreringsnr. 117969.

1.1 Disse Betingelser gælder for køb og brug af Kortet samt for indløsning af de e-penge, der opbevares på det. Betingelserne udgør den bindende kontrakt mellem Banken og indehaveren af Kortet (“Kortindehaver”). Kontraktsproget er dansk. Ved køb af og/eller brug af Kortet accepterer Kortindehaveren disse Betingelser. Betingelserne kan til enhver tid rekvireres og gennemlæses i alle Lidls filialer, og de er også lagt op på Bankens hjemmeside under linket "Betingelser" på www.wirecardbank.de/lidl/dk ("Bankens Hjemmeside"). Kortindehaveren kan til enhver tid anmode om at få en kopi af Betingelserne i forbindelse med køb af et Kort, og Betingelserne kan til enhver tid downloades via Bankens Hjemmeside.

1.2 Ændringer til disse Betingelser offentliggøres på Bankens Hjemmeside 2 måneder før, de træder i kraft. Kortindehaveren bør med jævne mellemrum tjekke Bankens Hjemmeside for sådanne ændringer. Hvis Kortindehaveren ikke gør indsigelse inden for 2 måneder efter, ændringerne er offentliggjort på Bankens Hjemmeside, betragtes ændringerne som accepteret og bliver en gældende del af kontrakten mellem Banken og Kortindehaveren. Hvis Kortindehaveren bliver stillet væsentligt dårligere af en sådan ændring, har Kortindehaveren mulighed for at opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning. For mere information, se venligst afsnit 5: “Kontraktvilkår, Ophævelse af kontrakten”. I sådanne tilfælde skal Kortindehaveren ikke betale et indløsningsgebyr.

1.3 Det er udelukkende disse Betingelser, der gælder med hensyn til e-pengene på Kortet. Disse e-penge tilhører udelukkende den person, der er i besiddelse af Kortet. Gensalg af Kortet er forbudt. Der er også forbudt at overdrage Kortet på andre måder mod betaling.

1.4 Kortet kan kun anvendes til betalinger, der er beskrevet i disse Betingelser.

1.5 Benævnelserne "du" eller "din" i Betingelserne henviser til Kortindehaveren.
“Vi”, “os” eller “vores” henviser til Banken, herunder datterselskaber og stedfortrædende repræsentanter.

1.6 Kortet gælder i 3 år fra aktiveringsdatoen. Inden Kortets udløb og i op til 1 år efter udløbet kan du anmode om, at restværdien indløses til pålydende værdi. Herefter er det ikke muligt at kræve indløsning.

2. Brug af Kortet, Anvendelsessteder

2.1. Kortet kan anvendes til betaling i alle Lidls filialer i Danmark ("Anvendelsessteder"). Kortet kan ikke anvendes andre steder eller på andre måder (fx i pengeautomater eller kontantautomater).

2.2. Du kan anvende Kortet til betaling på Anvendelsesstederne, så ofte du vil op til dets totale værdi. Der skal ikke anvendes PIN-kode eller lignende, når Kortet anvendes på et Anvendelsessted. Når Kortet anvendes til betaling på et Anvendelsessted, sker betalingen straks, jf. dog afsnit 2.7.

2.3. Der betales ingen renter af saldoen på Kortet.

2.4. Banken påtager sig ikke ansvar for, at det altid er muligt at betale med Kortet på alle Anvendelsessteder.

2.5. Du kan til enhver tid kontrollere saldoen på Kortet på Bankens Hjemmeside ved at indtaste kortnummeret ("Saldokontrol"). Du kan på den samme hjemmeside se henvisninger til hvilke transaktioner, der er foretaget med Kortet, beløb og eventuelle gebyrer, der er betalt.

2.6. Hvis du mener, at dit Kort er defekt, skal du øjeblikkeligt give os besked, enten ved at ringe på tlf. nr. +45 80702702 eller sende os en e-mail på kundeservice@lidl.dk. Hvis fejlen ikke kan udbedres, udsteder vi et nyt kort på det beløb, der står på Kortet.

2.7. Vi kan afvise en betalingstransaktion med et Kort på et Anvendelsessted under følgende betingelser:

2.7.1. hvis der er rimelig grund til at formode at gennemførsel af betalingen udgør en kriminel handling eller er forbudt ifølge hvidvaskningslovgivning;

2.7.2. hvis Kortet er spærret; eller

2.7.3. hvis saldoen på Kortet ikke er tilstrækkelig til at betale det ønskede beløb.

Hvis vi afviser en betaling, bliver du med det samme under betalingsproceduren informeret om, at betalingen ikke er blevet gennemført.

3. Gebyrer

3.1. Der bliver ikke opkrævet gebyr for at foretage betalinger eller kontrollere saldoen på Kortet. Et gebyr på DKK 50,00 opkræves i overensstemmelse med punkt 4.5 hver gang, der anmodes om indløsning af hele eller en del af saldoen på dit Kort (jf. afsnit 4 nedenfor "Indløsningsret").

3.2. Hvis vi beslutter at forhøje vores gebyrer eller indføre nye gebyrer, bliver det meldt ud på Bankens Hjemmeside mindst to måneder før, ændringerne træder i kraft. I sådant tilfælde er du berettiget til at opsige dit Kort indenfor to måneder. For mere information, se venligst afsnit 5: “Kontraktvilkår, Ophævelse af kontrakten”. I sådanne tilfælde skal du ikke betale et indløsningsgebyr.

4. Indløsningsret

4.1. Du har til enhver tid ret til at forlange indløsning af restværdien på dit Kort, jf. dog punkt 1.6. Anmodninger om indløsning skal ske ved at ringe til hotlinen på +45 80702702 eller ved at sende en e-mail til kundeservice@lidl.dk.

4.2. Før indløsning kan finde sted, skal vi have oplysninger om dit kortnummer, restværdien på Kortet, dit fulde navn, din e-mailadresse og telefonnummer og dine bankoplysninger, og du skal også sende os en læselig kopi af dit officielle identitetsdokument (fx sygesikringskort eller pas) og af Kortet. Det er muligt, at vi anmoder dig om at sende flere informationer, før vi kan foretage indløsning, for at opfylde alle lovkrav.

4.3. Det er ikke muligt at få det resterende indestående udbetalt kontant. Indløsning af det resterende indestående kan kun ske ved, at beløbet overføres til en bankkonto i dit navn i et pengeinstitut, der modtager indlån, og som er beliggende i Danmark eller i en anden EØS-medlemsstat.

4.4. Der er ikke noget minimumsbeløb for indløsning af et indestående, men indløsning af saldoen kan kun forlanges, hvis beløbet ikke er spærret til betalinger, der allerede er godkendt, og ikke er nødvendig for at dække gebyrer, der opkræves for den ønskede indløsning eller andre skyldige gebyrer.

4.5. Vi opkræver et opkræverindløsningsgebyr i de følgende tilfælde (se punkt 3.1.1. ovenfor):

· hvis du forlanger indløsning, inden Kortet udløber;

· hvis du forlanger indløsning mere end et år efter, at Kortet er udløbet.

4.6. Bestemmelserne i denne kontrakt, der giver os ret til at opkræve et indløsningsgebyr efter Kortets udløb, forbliver i kraft, selv efter denne kontrakt er ophørt.

5. Kontraktvilkår, Ophævelse af kontrakten

5.1. Denne kontrakt vedrørende Kortet er indgået for en ubestemt periode og forbliver i kraft så længe, den ikke er ophævet i overensstemmelse med følgende:

5.1.1. Du har til enhver tid ret til at ophæve din kontrakt med os med øjeblikkelig virkning.

5.1.2. Vi har ret til at spærre Kortet eller ophæve kontrakten med dig, hvis vi har en formodning om, at der foregår bedrageri eller misbrug; hvis vi har andre sikkerhedsmæssige betænkeligheder, eller hvis vi ifølge loven har pligt til at gøre det.

5.2. Når kontrakten ophører, indløser vi et eventuelt indestående på dit Kort i overensstemmelse med specifikationerne i afsnit 4: "Indløsningsret".

5.3. Hvis der afgives opsigelsesvarsel, spærrer vi øjeblikkeligt Kortet, så det ikke længere er muligt at anvende det.

6. Betingelser om rettidig omhu, sikkerhed vedrørende Kortet

6.1. Du har pligt til at opbevare dit Kort sikkert og beskytte det mod tredjeparts uautoriserede adgang.

6.2. Du skal behandle dit Kort, som om det var kontanter. Hvis dit Kort bortkommer, bliver stjålet eller misbrugt, er dit erstatningsansvar begrænset til det indestående, der er på Kortet, og Banken har ikke pligt til at erstatte det.

6.3. Undtagen i tilfælde hvor der er mistanke om bedrageri eller grov uagtsomhed fra din side og forudsat, at du rettidigt anmelder bortkomst eller tyveri af dit Kort, jf. punkt 9.3 (tilvejebringelse af bevis for køb og kortnummeret), så det kan blive spærret, før det anvendes, udsteder vi et nyt Kort til dig på samme beløb som det spærrede Kort, som i så fald ikke længere vil kunne anvendes.

6.4. Vi hæfter ikke for tab af indestående på dit Kort, så længe og for så vidt du ikke informerer os om, at det er stjålet.

6.5. Før vi udsteder et nyt Kort, skal du tilvejebringe bevis for købet af det stjålne/misbrugte Kort. Hvis et kort bliver stjålet, skal du også sende os det referencenummer, som sagen får hos politiet, når du anmelder tyveriet.

7. Klager

7.1. Hvis du på nogen måde er utilfreds med dit Kort eller vores service, så informer os venligst ved at sende en e-mail til os på Til forretningsbetingelsernekundeservice@lidl.dk. Alle klager vil blive behandlet hurtigt.

7.2. Den tyske forbrugerombudsmand for bankområdet kan hjælpe med at løse tvister med Banken. Der findes mere information i "Procedureregler for bilæggelse af klager fra kunder i den tyske banksektor" (Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe), som kan fremsendes på forespørgsel eller hentes på internettet på www.bankenverband.de. Klager skal sendes skriftligt til:

Bundesverband deutscher Banken e. V.
Kundenbeschwerdestelle (afdelingen for klager fra kunder)
Postfach 04 03 07
10062 Berlin

7.3. Derudover kan påberåbte overtrædelser anmeldes ved at indberette en klage til BaFin, som enten er indgivet skriftligt eller ført til protokol, og som beskriver den konkrete sag og grundlaget for klagen. Udenretlig godtgørelse er også mulig i henhold til tysk ret.

7.4. Klager kan også indgives til:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

finanstilsynet@ftnet.dk

eller

Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

forbrugerombudsmanden@kfst.dk

8. Tvister med Anvendelsessteder

8.1. Enhver tvist vedrørende køb, som du foretager med dit Kort, skal løses med Anvendelsesstedet. Vi er den repræsentant, der udsteder Kortet som et kontantløst betalingsmiddel og påtager os derfor ikke noget ansvar eller giver nogen garanti for varer og tjenesteydelser.

8.2. Bemærk venligst, at så snart du anvender dit Kort til at foretage et køb, kan vi ikke stoppe transaktionen eller bremse betalingsprocessen.

9. Bankens erstatningsansvar

9.1. Vi er kun ansvarlige for forsætlig og grov uagtsomhed såvel som simpel uagtsomhed i tilfælde af overtrædelse af diligenspligten, hvis udførelse er særlig vigtig for opfyldelse af selve formålet med kontrakten ("Hovedforpligtelse"). I tilfælde af uagtsom overtrædelse af Hovedforpligtelsen er vores ansvar begrænset til det forudselige tab, der er typisk for den slags kontrakter. For så vidt vores ansvar er bortfaldet, indsnævret eller begrænset, skal dette også gælde for personligt ansvar for vores ansatte, arbejdere, personale, repræsentanter og stedfortrædere.

9.2. Vi påtager os intet ansvar for tab, der opstår i forbindelse med force majeure, uro, krig, naturkatastrofer eller andre begivenheder, der er uden for vores kontrol.

9.3. Du er forpligtet til straks at indberette bortkomst eller misbrug af Kortet (fx tyveri) til os, jf. punkt 11.3, og senest 13 måneder efter misbruget af Kortet eller den fejlagtige transaktion. Vi har ret til at anmode dig om oplysninger om tab, som er eller kan være relevante i forbindelse med de føromtalte bestemmelser om ansvar, så det sikres, at vi hurtigst muligt har de fornødne oplysninger, der gør det muligt for os at iværksætte skadebegrænsende foranstaltninger.

10. Beskyttelse af personlige oplysninger

Når Kortet anvendes, kan dine personlige oplysninger blive indsamlet, for så vidt det er nødvendigt for at udføre tjenesteydelserne, stille systemet til rådighed og for at overholde lovgivningsmæssige forpligtelser. I vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver vi, hvordan vi håndterer vores klienters personlige oplysninger, og hvordan oplysningerne beskyttes. Ved at benytte vores tjenesteydelser i forbindelse med denne kontrakt, indvilliger du i, at vi må anvende disse personlige oplysninger i overensstemmelse med vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den gældende Politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan tilgås på: www.wirecardbank.de/lidl/datenschutz.

11. Lovvalg

11.1. Kontrakten mellem dig og os, såvel som disse betingelser, reguleres af tysk ret.

11.2. Hvis en bestemmelse i disse Betingelser er, eller bliver helt eller delvist, ugyldig, skal det ikke have indflydelse på Betingelsernes gyldighed eller anvendelse for resten af bestemmelserne.

11.3. Anvend venligst vores hotline tlf. nr. +45 80702702 og vores e-mailadresse kundeservice@lidl.dk, hvis du vil kontakte os.

download betingelser